Lärdomar

Vad kan man lära sig då? Självklart finns det fallgropar och framgångar liksom i de flesta andra sammanhang. Därför är det intressant att ställa sig frågan hur vi skulle göra om vi backade i tiden, om vi fick göra allt från början igen. Eller vilka råd vi vill ge till den som ska göra en liknande satsning.

Det första man måste ha med sig är att det här bara är början. Målsättningen om att förändra en entreprenörskapskultur är ett långsiktigt mål. Redan nu går det att urskilja en viss förändring, men det viktigaste är att projektet har lagt en grund för Värmland att arbeta vidare med.

Att synas men inte verka

När vi tittar i backspegeln kan vi se att det har varit en utmaning att agera som en ”back office”-funktion, att verka men att inte synas. Med omvänd taktik tror vi att fler skulle få upp ögonen för projektets insatser, vilket hade gett bränsle till projektgruppen. Omvänt är det minst lika viktigt att våga stå för insatserna och komma ihåg att det inte går att göra alla nöjda.

Tre strategier

Under projektets gång jobbade Det företagsamma Värmland utifrån tre strategier, alla med sina för- och nackdelar. Vi började med att skapa aktiviteter för entreprenörer utifrån kommunernas kunskaper, erfarenheter och behov. Det ledde till att man från kommunernas sida var nöjd, men att andra aktörer och organisationer undrade vad som hände.

I nästa steg riktade vi insatser för entreprenörer utifrån aktörernas idéer, kunskaper, erfarenheter och behov. Men insatserna genomfördes inte i alla kommuner.

Det förde oss till strategi tre där vi satsade på att kompetenshöja inom kommuner och stödjande organisationer utifrån problemområden och kartläggningar.

Det går inte att göra alla nöjda. Men att vara än mer lyhörd för företagen, och ta in erfarenheter och åsikter underifrån och upp, borde kanske gjorts i ett tidigare skede. En kartläggning av det är nu genomförd och det skapar goda förutsättningar för att fortsätta framåt.

Vad är bestående?

Det företagsamma Värmland har framför allt bidragit med att föra samman de aktörer som arbetar med värmländskt företagande. Organisations-, avdelnings- och kommungränser är inte längre ett lika stort hinder, vilket gör att resurserna används samlat och mer effektivt för att nå fler. Att enas, förenkla och skapa en dörr in för företagen har också varit bland det viktigaste som projektet har bidragit till, och det är ett arbete som måste fortsätta. Här finns bra plattformar i verksamt.se/varmland, Starta företag-dagen, Starta företag-turnén och Förenkla helt enkelt.

Totalt genomfördes 157 aktiviteter under tre år inom projektets ramar, varav 60 stycken bara under en höst. Siffran vittnar om en gedigen insats från projektgruppen. Listan på vilka aktiviteter som varit mest givande hittar du under Resultat.

Nu är det dags att lära av detta och ta nästa steg mot ett mer företagsamt Värmland.

Arbetsgång och lärdomar

Följeforskarens rapporter

Samtliga projekt som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden ska planera och budgetera för någon form av uppföljning av projektets verksamhet. Större projekt som Det företagsamma Värmland ska utvärderas genom så kallad följeforskning. Målsättningen är att skapa ett kontinuerligt lärande i projekten.

Vid traditionell utvärdering arbetar utvärderaren utan att låta sig involveras i det som ska utvärderas. Följeforskaren däremot, ska vara ett bollplank och löpande ge synpunkter och råd till dem som håller i genomförandet av projektet. Följeforskningen är framåtsyftande och består av en fortlöpande extern uppföljning, där den viktigaste uppgiften är att bidra till att projektet bättre styr mot sina mål.

Här kan du läsa mer om projektets följeforskning från INNO Scandinavia AB.

Halvtidsutvärdering

Slutrapport